Boruto v7,

My Hero Academia Smash v2,

One Piece v92,

Rising of the Shield Hero v1,

Ryuko v2,

Skeleton Knight in Another World v2 +

Skullface Bookseller Honda-San v2.